Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

De Kerkliedwiki Adventskalender, elke dag een mooi lied uitgelicht! Kerkliedwiki:Adventskalender/2022

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Weerklank/Register

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Weerklank

Weerklank/Inhoud bevat de inhoudslijst van de bundel Weerklank, verschenen in april 2016. De lijst is de alfabetische lijst van de beginregels van de liederen. Een lijst met de indeling in de rubrieken van de bundel is te vinden op de pagina Weerklank/Inhoud.

Gebruik de pijltjes bovenaan de kolommen om de alfabetische volgorde in de meest gewenste kolom voorrang te geven in de sortering.

Beginregel Liednummer
Aan Babels stromen zaten wij gevangen Ps. 137
Aan U behoort, o Heer der heren 418
Abba, Vader, U alleen 419
Abraham is heel bedroefd 529
Ach, blijf met uw genade 420
Ach, wat moet ik toch beginnen 482
Achab buigt voor Baäl neer 540
Adam sleepte allen mede 372
Agnus Dei 492
Al heeft Hij ons verlaten 185
Al laat de zon zich niet meer zien 466
Al verlaten mij mijn ouders 499
Al was 't, dat ik de talen van mens en engel sprak 66
Al wie dolend in het donker 102
Alles in allen zult Gij voor ons zijn 324
Alles wat adem heeft love de Here 14
Alles wat over ons geschreven is 139
Almachtig God 411
Als een hert dat verlangt naar water 421
Als goede Herder kent de Heer 566
Als ik in gedachten sta 140
Als je bidt zal Hij je geven 596
Als je geen liefde hebt voor elkaar 605
Als man en vrouw 339
Alzo lief had God de wereld 564
Avondgebed 517
Barmhartig Vader op uw troon 520
‘Beeld Mij niet uit’, gebiedt de Heer 401
Behoed mij, Heer, hoor naar mijn klagen! Ps. 64
Bekering leidt tot goede werken 398
Bescherm mij, God, ’k ben veilig slechts bij U Ps. 16a
Bescherming is er bij de Heer 500
Beveel gerust uw wegen 501
Bevestig, Heer 259
Bewaar de eenheid van Gods Geest 73
Bewaar mij, Heer, mijn toeverlaat zijt Gij! Ps. 16
Bewaar ons, Vader, bij uw woord 273
Bewaar, o Vader, ons altijd 417
Bewijs, Heer, mij genade Ps. 6
Bezing Gods lof als nooit tevoren 85
Bidden om houvast 417
Bij U, Heer, wil ik schuilen Ps. 11a
Bij U, o Heer, berg ik mijn leven Ps. 71
Bij U, o Heer, zoek ik bescherming Ps. 31
Blijf bij ons, Heer 518
Blijf bij ons, Jezus, onze Heer 227
Blijf mij nabij, wanneer het avond is 502
Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 503
Blijf mij niet in toorn kastijden, zie mijn lijden Ps. 38
Breek, aarde, uit in jubelzangen Ps. 66
Breng redding, Heer, de vroomheid is geweken Ps. 12
Christus heeft het Zelf bevolen 393
Christus in het graf geborgen 165
Christus is de ware hoeksteen 274
Christus, machtig zegevierend 422
Christus, onze Heer, verrees 166
Christus regeert straks wereldwijd 209
Christus sluit de hemel open 396
Daar is uit ’s werelds duistere wolken 17
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem 167
Dank, dank nu allen God 423
Dank de Schepper 601
Dank de Schepper 600
Dank, trouwe Heer 598
Dank U, Here, voor de zegen 597
Dank U voor deze nieuwe morgen 599
Dat uw ogen nacht en dag 275
De aarde en haar volheid zijn Ps. 24
De allergrootste Koning 570
De dag die straks komt is de dag van de Heer 78
De dag, door uwe gunst ontvangen 519
De dag rijst rood in het verschiet 168
De dag van onze Vorst brak aan 187
De dag van vertroosting komt haastig nabij 103
De doortocht 533
De dwaas zegt bij zichzelf in overmoed Ps. 53
De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God Ps. 14
De dwaze mensen denken in hun hart Ps. 53a
De Eerste en de Laatste spreekt 89
De enige Naam 376
De Geest des Heren die het leven 69
De God die deze wereld schiep 61
De golven, wild en groot 553
De grote dag breekt weldra aan 86
De grote mensen durven niet 539
De Heer alleen regeert Ps. 97
De Heer die leeft, de God der goden spreekt Ps. 50
De Heer is groot en hoog geëerd Ps. 48
De Heer is Koning, Hij regeert alleen Ps. 93
De Heer is mijn Herder! Ps. 23a
De Heer is waarlijk opgestaan 581
De Heer staat op in majesteit Ps. 68
De Heer verschijnt te middernacht! 44
De Heer zal op zijn berg een feest bereiden 21
De heiligen ons voorgegaan 84
De herder heeft zich niet vergist 559
De herder is er elke dag 544
De Here God zij ons genadig Ps. 67
De Here is mijn licht, wat kan mij deren Ps. 27
De Here is mijn toevlucht en mijn sterkte Ps. 11
De Here sprak, aleer Hij voor ons leed 51
De Here wil mijn trouwe herder wezen Ps. 23
De koning maakt een gouden beeld 545
De koninkrijken dezer aard 229
De kroningsdag is aangebroken 186
De lof, de heerlijkheid, de kracht 98
De lofzang klinkt uit Sions zalen Ps. 65
De nacht is haast ten einde 104
De pelgrimsstaf is in mijn hand 228
De rijkdom van het geloof 388
De schapen alle honderd 50
De sterre gaat stralen 115
De stilte draagt mijn stem naar boven Ps. 65a
De Tien Woorden 293
De Tien Woorden 295
De tijding aller tijden 319
De toekomst van de Heer is daar 210
De vreugde voert ons naar dit huis 276
De vrucht van Pasen 382
De ware kerk des Heren 230
De wet van God 399
De wet van God toont hoe het met mij staat 367
De wijzen, de wijzen 571
De zegen van de Heer, uw God 340
De zonde spreekt haar vleiend woord Ps. 36
De zonden zijn vergeven! 483
De Zoon van God heeft overwonnen 169
De Zoon van God is opgestaan! 382
De Zoon van God moest sterven aan het kruis 381
De Zoon van God, op aard gekomen 379
Die dag zal komen, brandend als een oven 40
Diep afhankelijk 415
Diep, o God, voor U gebogen 141
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven 170
Dit is de dag, die God ons schenkt 116
Dit is mijn woord: Ik ben uw God 293
Door al het lijden van de tijden 211
Door de nacht van strijd en zorgen 231
Door de wereld gaat een woord 232
Door goede machten trouw en stil omgeven 350
Driemaal klinkt het heilig moeten 371
Driemaal troost 387
Droog met uw wind mijn tranen 504
Een blijde boodschap, vol van leven 105
Een blinde man zit aan de weg 556
Een grote hogepriester 81
Eén heilge kerk 386
Eén is de Heer, de God der goden 294
Een klacht klinkt uit Gods Vaderhart 250
Een koning hebben wij 425
Een Koning is geboren 572
Een ladder naar de sterren 530
Een lied van houvast 366
Een rijke schat van wijsheid 277
Een vader had twee zonen 560
Een vaste burcht is onze God 233
Een vaste burcht is onze God 234
Een zwarte man uit Afrika 568
Eens, als de bazuinen klinken 212
Eens komt de grote zomer 213
Eens zal op de grote morgen 214
Eer uw ouders, overheden 404
Eer wordt er in Gods gemeente 235
Eer zij God in onze dagen 117
Eeuwig Woord, U willen wij bezingen 426
Eigen roem is uitgesloten 424
Elke dag, aan ons gegeven 606
Er is een Kindeke geboren op aard 573
Er is een land van louter licht 215
Er is een roos ontloken 119
Er is een Verlosser 428
Er is geen plaats 562
Er is uit ’s wereld duistere wolken 18
Er kraait geen haan, er kraait geen haan 578
Er wacht Gods volk een nieuw bestaan 100
Er was een man die niet genas 565
Ere zij aan God, de Vader 427
Ere zij God 118
Evenals een moede hinde Ps. 42a
Ga met God en Hij zal met je zijn 356
Ga niet alleen door ’t leven 505
Ga nu heen in vrede 357
Ga, stillen in den lande 106
Gedenk, o volk, met heilig beven 295
Geef antwoord op mijn biddend vragen Ps. 4a
Geef dat wij U recht kennen mogen 412
Geef vrede, Heer, geef vrede 429
Geest van hierboven 192
Gegroet, hier in ons midden 325
Geloofd zijt Gij, God onze Heer 6
Geloof: gegeven en versterkt 390
’k Geloof in God – Hij is de Vader 306
Geloof is, dat men God vertrouwt 360
Geluk zal ieder mens beleven Ps. 112a
Gelukkig wie niet deelneemt aan ’t beraad Ps. 1
Gena van God, hoe loof ik u 484
Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet 326
Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft 171
Geprezen zij God! 15
Gethsémané, die nacht moest eenmaal komen 142
Getrouwd of niet 406
Gewillig en trouw 414
Gezalfde, Christus, hoge Naam 377
Gezegend zij de Heer, die te allen tijde Ps. 144
Gezegend zijt Gij, Heer der kerk 236
Gideon, een dapper man 536
Gij die alle sterren houdt 251
Gij die gelooft, verheug u samen 238
Gij dienaars van Hem 94
Gij hebt uw woord gegeven 320
Gij hoge raad, bijeengekomen Ps. 58
Gij volken, overal ter wereld, hoor! Ps. 49
Gij was goedgunstig voor uw land, o Heer Ps. 85
Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen Ps. 90
God biedt u nu zijn vrede aan 120
God dank! Er is een koning 42
God dank! Laat iedereen het horen 172
God de Here is almachtig 600
God de Here is de Schepper 601
God, die alles maakte 607
God, die het eerste paar 341
God die ik loof te allen tijde Ps. 109
God doet geen onrecht in zijn wet te vragen 369
God eist, dat door gebaar of woord 405
God enkel licht 485
God gaf zijn volk de Tien Geboden 296
God giet zijn heil op Pinksteren uit 193
God heb ik lief, want die getrouwe Heer Ps. 116
God heeft Adam diep doen slapen 342
God heeft de mens verboden om te stelen 407
God heeft eens zijn woord gesproken 361
God heeft het eerste woord 430
God heeft het Zelf bevolen 403
God heeft Jezus opgenomen 589
God heeft mij Zijn Zoon gegeven 365
God heeft vanouds gesproken 80
God heeft zelf het juk verbroken 399
God in ons midden 121
God is een toevlucht en een sterkte Ps. 46
God is getrouw, zijn plannen falen niet 237
God is het hart van al wat wij belijden 373
God is Koning, Hij sticht zijn heerschappij Ps. 99
God is tegenwoordig, God is in ons midden 431
God is vol macht en majesteit 375
God, luister naar mijn bidden Ps. 102a
God maakt ons dienstbaar aan zijn werk 260
God schiep het daglicht vol van pracht 526
God sloot eens in het verleden 392
God staat in ’t midden van de goden Ps. 82
God vraagt een christen: spreek altijd 410
God, wiens Naam is heilig 402
God zal het heelal bewaren 216
God zij geloofd en hoog geprezen Ps. 112
God zij met u elke dag en nacht 358
Gods heilsgeheim 371
Gods rijk komt! 413
Gods Vaderhand 375
Gods wet gebiedt mij aan ’t begin 400
Gods zegen bidden wij je toe 343
Goede werken 389
Goede werken dragen nimmer 389
Goede werken uit dankbaarheid 397
Groot is mijn schuld, rechtvaardig Gods besluit 370
Groot is uw trouw, o Heer 432
Grote God, Gij hebt het zwijgen 278
Grote God, wij loven U 433
Grote God, zie ons verlegen 252
Haast U om mij te redden, God! Ps. 70
Halleluja, eeuwig dank en ere 434
Halleluja! Laat opgetogen Ps. 149
Halleluja, lof zij de Heer! 436
Halleluja! Lof zij het Lam 173
Halleluja! Loof God de Heer! 97
Halleluja, prijs de Onbegonnen’ 351
Halleluja, zing vol vreugde 435
Halleluja! Zing voor Jezus 327
Heb dank, o God van alle leven 437
’k Heb geloofd en daarom zing ik 486
’k Heb Jezus nodig 608
Heel Israël getuige, blij van geest Ps. 124
Heel Juda kent Gods naam en eer Ps. 76
Heer, die als Herder ons hoedt en ons leidt 261
Heer, die mij ziet zoals ik ben Ps. 139
Heer, die mijn heil, mijn helper zijt Ps. 88
Heer, een hert in dorre streken Ps. 42
Heer, Gij hebt dit lieve leven 217
Heer, God, mijn redder Ps. 88a
Heer, het Woord, door U gegeven 280
Heer, hoor mijn gebed, laat blijken Ps. 102
Heer, ik hoor van rijke zegen 194
Heer, ik kom tot U 487
Heer, ik zal u loven 20
Heer Jezus, Gij die als een kind 307
Heer Jezus, goede herder 58
Heer Jezus, uw genade 70
Heer, mijn God, U bent mijn toevlucht Ps. 7a
Heer, mijn hart is boos en schuldig 488
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam 9
Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven Ps. 8
Heer, onze Heer, uw naam is hoog verheven Ps. 8a
Heer, red mij van de boze mensen Ps. 140
Heer, spreek mij aan zodat ik hoor 279
Heer, U bent mijn leven 439
Heer, U hebt ons in dit leven 262
Heer van uw kerk 308
Heer, wat wilt gij dat ik doe 60
Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad 440
Heer, wie mag wonen in uw tent Ps. 15
Heer, wij komen vol verlangen 328
Heer, wij zijn bijeengekomen 281
Heer, wijs mij uw weg 441
Heer, zie ons aan 593
Heerlijk is uw naam 438
Heerlijk klonk het lied der englen 122
Hef aan, hef aan een luide zang 123
’k Hef mijn ziel in vast vertrouwen Ps. 25
Hef op uw hoofden, poorten wijd! 143
Heiland kom, o kom met haast 108
Heil hem die de geringe helpt in nood Ps. 41
Heilige Geest, die kwam van boven 385
Heilige Geest, Gij hemelhoge 196
Heilige Geest ook mij gegeven 385
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart 195
Heilig, heilig, heilig! 442
Hemelingen, buig u neer Ps. 29
Herder in het wijde veld 574
Here Jezus, in uw naam zijn wij hier gekomen 592
Here Jezus, om uw stem te horen 283
Here Jezus, om uw Woord 284
Here Jezus, wij zijn nu 309
Here mijn God, Gij hoedt mijn leven Ps. 7
Het achtste gebod 407
Het Avondmaal staat steeds gereed 395
Het brood dat ons voor ogen staat 331
Het derde gebod 402
Het doel gemist 368
Het dorre land zal juichen 22
Het duurt niet lang meer tot de tijd 218
Het eerste gebod 400
Het hart van ons belijden 373
Het Heilig Avondmaal, als Gods verlossingswoord 329
Het is al jarenlang geleden 321
Het Lam, voor ons op aarde geslacht 92
Het lied van de Geest 196
Het negende gebod 408
Het oude jaar is nu voorbij 352
Het ruime firmament maakt wijd en zijd bekend Ps. 19
Het tiende gebod 409
Het tweede gebod 401
Het vierde gebod 403
Het vijfde gebod 404
Het volk dat wandelt in het duister 107
Het volk heeft God vergeten 541
Het water steeg wel hoog 528
Het water van de grote vloed 310
Het woord dat u ten leven riep 4
Het Woord van God 282
Het zaad zal vruchten dragen 67
Het zal ons waarlijk wel gelukken 7
Het zesde gebod 405
Het zevende gebod 406
Hier in uw heiligdom 285
Hier zijn wij, Heer, bij brood en wijn 330
Hij die de blinden weer liet zien 55
Hij die de hoge bomen 19
Hij die op Gods bescherming wacht Ps. 91
Hij eerst! 412
Hij kwam bij ons, heel gewoon 144
Hoe groot is toch de liefde van de Vader 88
Hoe is mijn hart vervuld van blijde dingen Ps. 45
Hoe lang laat U mij nog alleen? Ps. 13a
Hoe lieflijk is uw huis, o Heer! Ps. 84
Hoe lieflijk zijn de voeten van de bode 263
Hoe lieflijk, hoe schoon zijn de schreden 27
Hoe moeilijk is de strijd 63
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam 443
Hoe zal ik U ontvangen 109
Hoe zal ik U ontvangen 110
Hoe zij ook tegenwerkten Ps. 129a
Hoelang laat Gij ons wachten? 59
Hoelang, o Heer, vergeet Gij mij? Ps. 13
Hoger dan de blauwe luchten 609
Hoger dan men ooit bergen zag 36
’t Hoofd omhoog, het hart naar boven 444
Hoor aan, gij die Gods kinderen zijt 174
Hoor, de engelen zingen de eer 124
Hoor de klokken in de toren 575
Hoor! een woord van eeuwig leven 45
Hoor, Heer, Gij God van trouw en recht Ps. 17
Hoor, huis van Israël 34
Hoor Israël, de Here 3
Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden Ps. 86
Houd U niet stil, zwijg niet, o God Ps. 83
Houvast door brood en beker 393
Iedereen zoekt U, jong of oud 253
Ik ben gedoopt 391
Ik ben zo rijk, omdat ik mag geloven 388
Ik bouw op U 445
Ik buig nu heel eerbiedig 602
Ik dacht: ‘Ik zal mijn weg bewaren’ Ps. 39a
Ik dacht: ik zal de rechte wegen gaan Ps. 39
Ik draag het zwaard 90
Ik geloof dat God de Vader 374
Ik geloof dat God mijn Vader 305
Ik geloof in God de Vader 302
Ik geloof in God de Vader 304
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige 303
Ik heb de vaste grond gevonden 489
Ik heb je bij je naam geroepen 610
Ik heb slechts één houvast in leven en in dood 366
Ik heb tot God gebeden Ps. 120a
Ik heb U lief van ganser harte, Here Ps. 18
Ik heb U lief, o mijn beminde 446
Ik kom met haast, roept Jezus’ stem 219
Ik loof de Heer altijd Ps. 34
Ik mag hier aan uw kribbe staan 125
Ik riep tot God in bange dagen Ps. 120
Ik roep tot U, mijn rots, mijn Here! Ps. 28
Ik sla mijn ogen op en zie Ps. 121
Ik sla naar U, die in de hemel zit Ps. 123
Ik was verheugd, toen men mij zei Ps. 122
Ik weet waar mijn geloven 362
Ik wil jou van harte dienen 264
Ik wil mij gaan vertroosten 145
Ik wil zingen al mijn dagen Ps. 146
Ik zag de hemel nieuw en nieuw de aarde 99
Ik zag het nieuw Jeruzalem 101
Ik zal er zijn 443
Ik zal Gods goedertierenheid 32
Ik zal met heel mijn hart uw eer Ps. 138
Ik zal met heel mijn hart, o Heer Ps. 9
Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied Ps. 89
Ik zeg het allen, dat Hij leeft 175
Ik zing, Heer, om uw trouw en recht te eren Ps. 101
Ik zing van de heuvel die Golgotha heet 579
Ik zwijg bij ’t kruis in groot verdriet 146
In Betlehems stal 126
In bidden en in smeken 188
In Christus brengt God ons terecht 71
In Christus is noch west noch oost 239
In Christus zijn 377
In de stad van koning David 127
In den beginne was het Woord 53
In den beginne was het Woord 128
In het begin lag de aarde verloren 527
In het vroege morgenlicht 176
In Kana is het feest vandaag 563
In mijn angst heb ik gesproken 23
In tijden van nood, van tranen en rouw 506
In vuur en vlam zet ons de Geest 197
Is dat, is dat mijn Koning 147
’t Is feest vandaag 586
’t Is middernacht, en in de hof 148
Ja, de trooster is gekomen! 198
Ja, God is goed voor Israël Ps. 73
Jakob droomt 530
Je hoeft niet bang te zijn 611
Jericho is in uw hand 535
Jeruzalem, de Godsstad hier beneden Ps. 87
Jeruzalem, o stad van heil en vrede 220
Jeruzalem, zo zegt de Heer 38
Jezus die langs het water liep 41
Jezus, diep in de woestijn 547
Jezus, ga ons voor 447
Jezus heeft als joodse jongen 580
Jezus heeft steeds de lijdensweg betreden 380
Jezus is de Eengeboren 378
Jezus is de goede Herder 612
Jezus is Heer! 378
Jezus is mijn toeverlaat 177
Jezus komt in Martha’s huis 557
Jezus leeft en ik met Hem! 178
Jezus leeft in eeuwigheid 448
Jezus, leven van ons leven 149
Jezus, Naam zo hoog verheven 376
Jezus neemt de zondaars aan 490
Jezus’ offer is voldoende 394
Jezus, om uw lijden groot 150
Jezus, op wie ik vertrouw 221
Jezus, uw verzoenend sterven 141
Jezus zal heersen waar de zon 240
Jezus zei eens tot zijn vrienden 584
Job raakt alles, alles kwijt 543
Jona heeft God wel verstaan 546
Jona uit de grote vis 546
Jozef zoekt zijn grote broers 531
Jubel voor de Heer Ps. 81
Juich, alle volken, prijs de Heer! Ps. 100
Juich, o volken, juich, handklap en betuig Ps. 47
Ken je Gods gebod: woorden één tot tien? 594
Kijk, Maria Magdalena 582
Kinderen Gods, de dag gaat lichten 265
Klein, klein kindje 532
Kleine dochter van Jaïrus 554
Koester nimmer de gedachte 491
Kom allen tezamen 129
Kom allen, dienaars van de Heer Ps. 134
Kom, christen, roep de lof nu uit 130
Kom, Heer, mij uit de hand bevrijden Ps. 59
Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods 199
Kom, kinderen niet dralen 241
Kom, knielen wij voor Jezus samen 151
Kom, kom nu, want het is volbracht 332
Kom, laat ons juichen voor de Heer Ps. 95
Kom laat ons vrolijk zingen 449
Kom maar, mijn kind, hier mag je schuilen 507
Kom, o Geest van God gegeven 200
Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer 201
Kom tot Jezus 613
Kom, verwonder u hier, mensen 131
Kom, zo roept ons Jezus’ stem 333
Kroon Hem met koningskroon 189
Laat als ik roep mij op U hopen Ps. 4
Laat de kinderen tot Mij komen 555
Laat de kinderen tot Mij komen 392
Laat ieder 's Heren goedheid prijzen Ps. 118
Laat ieder het horen 115
Laat komen, Heer, uw rijk 222
Laat me in U blijven, groeien, bloeien 56
Laat mijn klacht ten hemel stijgen! Ps. 77
Laat ons de Heer lofzingen 450
Laat ons niet langer vrezen 64
Laat ons nu de loopbaan lopen 65
Laat ons nu vrolijk zingen! 13
Laat ons van Pasen zingen 179
Lam Gods, dat zo onschuldig 152
Lam van God 492
Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten 153
Leer ons uit geloof te leven 451
Lof aan de God van Israël 48
Lofzang van Elisabeth 46
Lofzang van Hanna 5
Lofzang van Maria 47
Lofzang van Simeon 49
Lofzang van Zacharias 48
Lof zij Christus, die zijn werk 384
Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere 452
Lof zij de Heer, goed is het leven Ps. 147
Lof zij de Heer, Hij noemt bij name 344
Loof, alle volken, loof de Heer Ps. 117
Loof de Heer uw God alom Ps. 150
Loof de Heer voor zijn genade 390
Loof de Heer, want Hij is goed Ps. 136
Loof de Here, prijs zijn naam Ps. 135
Loof de koning, heel mijn wezen 11
Loof God, die mij, al wat ik heb misdreven 387
Loof God, die zegent al wat leeft 286
Loof, halleluja, loof de Heer Ps. 111
Loof, halleluja, loof de Heer Ps. 148
Loof, loof de Heer gestadig Ps. 107
Loof, loof nu aller heren Heer Ps. 134a
Loof, loof verheugd de Heer der heren Ps. 105
Loof nu de Heer, want Hij is goed Ps. 106
Loof nu God, want Hij is goed 311
Maak de maaltijd klaar 558
Machtig God, sterke Rots 453
Manna 534
Maria, waarom huil je 583
Meisjes dwaas, meisjes wijs 551
Mens en Middelaar 379
Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht Ps. 40
Met kinderlijk verlangen 266
Met Mozes zijn wij meegegaan 533
Middelpunt van ons verlangen 154
Mijn God en Koning, aller vorsten Heer Ps. 145
Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat Ps. 63
Mijn God, ik weet, dat ik zal sterven 508
Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij Ps. 22
Mijn God, wil naar mijn smeken horen Ps. 55a
Mijn hart is, Heer, in U gerust Ps. 108
Mijn hart verheugt zich zeer 5
Mijn hart wacht stil op u, o Heer 454
Mijn ogen zijn gevestigd 509
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis 155
Mijn vijand, Here, staat Ps. 3
Mijn volk, hoor toe en neem mijn leer ter ore Ps. 78
Mijn ziel looft God, mijn Heer 46
Mijn ziel maakt groot de Heer 47
Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht Ps. 104
Moge de Heer u antwoord geven Ps. 20
Moge de Here u verhoren Ps. 20a
Morgengebed 520
Na de dag van Hemelvaart 587
Nader, mijn God, bij U 514
Na veertig blijde dagen 585
Nader tot U 411
Neem mijn leven, laat het, Heer 267
Niet ons, o Heer, maar uw naam geef de eer Ps. 115
Niet zien en toch geloven 363
Nimmer mag ik iets begeren 409
Nochtans 395
Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebt 156
Nooit kan ’t geloof te veel verwachten 364
Nu bidden wij met ootmoed en ontzag 72
Nu daagt het in het oosten 111
Nu gaan de bloemen nog dood 223
Nu graf en steen getuigen 180
Nu is het Pasen – Jezus leeft 181
Nu is het woord gezegd 49
Nu is verschenen al Gods heil en kracht 95
Nu moet gij allen vrolijk zijn 182
Nu zijt wellekome 132
O alle gij dorstigen, kom tot de stromen 30
O allerhoogste Majesteit 297
O Christus, doe uw vuur ontbranden 202
O eeuwge Vader, sterk in macht 510
O God, bevrijd mij van de macht Ps. 59a
O God, die droeg ons voorgeslacht 353
O God, die naar uw strenge wet 312
O, God die steeds uw hulp ons bood 511
O God, hoe hebt U ons bedroefd Ps. 60
O God, kom mijn geding beslechten Ps. 43
O God, neem mijn gebed ter ore Ps. 55
O God, nu zijn de heidenen gekomen Ps. 79
O God, uw stem heb ik vernomen 37
O God van hemel, zee en aard 347
O God, verlos mij door uw naam Ps. 54
O God, verlos mij, red mij uit mijn nood Ps. 69
O God, wil aan de koning schenken Ps. 72
O grote Christus, eeuwig licht 517
O grote God, als Vader ons gegeven 313
O grote God die liefde zijt 455
O Heer, de koning is verblijd Ps. 21
O Heer die onze Vader zijt 493
O Heer, er is geen trots in mij Ps. 131
O, Heer, hoe dank ik U 334
O Heer, gedenk aan Davids leed Ps. 132
O, Heer mijn God 456
O Heer mijn God, ook deze nacht 521
O Heer, straf mij niet langer Ps. 6a
O Heer, verberg U niet voor mij 254
O Heilige Geest, o heilige God 203
O hemelhoge Vader, geef 603
O herder, die uw volk wilt leiden Ps. 80
O Here, doe mij recht! Ps. 26
O Here God, – ons liefst verlangen 314
O Here, hoor naar mijn gebeden Ps. 143
O Here, wil mijn woorden horen Ps. 5
O hoofd vol bloed en wonden 157
O hoogte en diepte, loof nu God 457
O Jezus Christus, licht ze bij 255
O Jezus, hoe vertrouwd en goed 458
O kom, o kom, Immanuël 113
O kostbaar kruis, o wonder Gods 158
O Lam van God, door God gezonden 159
Om bloesem aan de bomen 348
Om mijn redding wil ik juichen 365
Om Sions wil zwijg ik niet stil 31
Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven 68
Ons leven, Heer, is in uw hand 512
Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht Ps. 51
Ontwaak nu, wie slaapt, zo spreekt God van zijn troon 256
Ontwaak, o mens, de dag breekt aan 522
Onze Vader 298
Onze Vader 299
Onze Vader (Sanderman) 300
Onze Vader 410
Ook al zijn wij door genade 397
O onze Vader, trouwe Heer 301
Op bergen en in dalen 459
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht 460
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen 112
O, Schepper, Geest, woon in uw kerk 204
O Vader, bron van eeuwig licht 268
O Vader, dat uw wil geschied’ 414
O Vader, die de landman zijt 57
O Vader, trek het lot u aan 257
O Vader, uw barmhartigheden 461
Overluid klinkt van de aarde 224
O volk, verdwaald, verloren 25
O welk een troost 381
O wereld, zie uw leven 160
Pand en tegenpand 383
Petrus 578
Prijs, halleluja, prijs de Heer Ps. 113
Redder en Rechter 384
Roep uit aan alle stranden 269
Rots waaruit het leven welt 494
Ruk nu takken van de bomen 550
Rust mijn ziel, uw God is Koning 354
Ruth blijft niet in Moab wonen 537
Ruwe stormen mogen woeden 365
Samen in de naam van Jezus 242
Samuël hoort ’s nachts een stem 538
Saul wil de mensen op gaan sporen 569
Saulus geroepen 569
Schenk, o liefdevolle Vader 243
Schuldig staan wij voor U, Heer 495
Soms groet een licht van vreugde 513
‘Sta eens op’, zegt Jezus 614
'k Stel mijn vertrouwen 615
Stille nacht, heilige nacht! 133
Stilte over alle landen 523
Storm op zee 553
Stroom, o vloed van Gods genade 205
Tekenen van vuur en wind 588
Tien melaatsen 561
Toen God ons weer naar Sion bracht Ps. 126
Toen herders waakten, stil terneer 576
Toen ik naar mijn naaste zocht 552
Toen Israël uit Egypteland ging Ps. 114
Toen Isrel uit Egypte kwam Ps. 114a
Tot God, de Here, roep ik luid Ps. 142
Tot zeven maal zeventig maal 549
Traag waren onze harten 52
Trouwe Vader, neem nu aan 315
Tucht in dienst van de verlossing 396
Tweemaal vergeving 416
Twist met mijn twisters, Here God Ps. 35
U alleen, U loven wij Ps. 75
U bent mijn schuilplaats Heer 462
U die mij geschapen hebt 463
U heb ik lief, mijn God en Vader 464
U hebt mijn tegenstand gebroken 496
U, Heer, roep ik, U geldt mijn smeken Ps. 141
U, heilig Godslam, loven wij 161
U is altijd mijn hart gewijd 465
U kennen, uit en tot U leven 54
U, o God, U kent ons leven 416
U zal ik loven, trouwe Heer Ps. 30
U zij de glorie 183
Uit diepten van ellende Ps. 130a
Uit diepten van ellende roep ik tot U, o Heer Ps. 130
Uit heel de wereld, alle oorden 386
Uit Oer is hij getogen 1
Uitzicht op verlossing 370
Uren, dagen, maanden, jaren 355
Uw stem, Heer, hebben wij gehoord 287
Uw trouw heeft ons, o God, altijd bewaard 316
Uw verlossingswerk op aarde 190
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 616
Uw Woord klonk, Heer 270
Uw woord omvat mijn leven 12
Uzelf wilt ons vergaderen 335
Vader, dank U wel 604
Vader, vol van vrees en schaamte 497
Vanaf een aardse heuveltop 191
Van boven daalt een englenschaar 134
Van de doop 310
Van U zijn alle dingen 467
Verhef, verhef uw lofgezangen 206
Verheug u, gij dochter van Sion 39
Verhoogde Heiland, trek ons hart 336
Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 468
Verschijn in lichtglans, God der wrake! Ps. 94
Versterk de hand tot dienst aan U 337
Vertrouwen op God de Vader 374
Verwacht de komst des Heren 114
Verzoening door voldoening 380
Verzonken is het licht der zon 524
Vijf broden en twee vissen 548
Vissers op het meer 567
Vissers van mensen 567
Vluchtwegen afgesneden 369
Voor alle heiligen in de heerlijkheid 244
Voor ’t oog van zijn discipelschaar 383
Voor uw liefde, Heer Jezus 469
Voorwaar, ik keer mij stil tot God Ps. 62
Vrede zij u 359
Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde 35
Waar God de Heer zijn schreden zet 245
Waarlijk, dit is rechtvaardig Ps. 92
Waarom beroemt u zich op ’t kwade Ps. 52
Waarom hebt U mij verlaten? Ps. 22a
Waarom moest ik uw stem verstaan? 470
Waarom, o God verstoot U voor altijd Ps. 74
Waarom, o Heer, blijft U van verre staan? Ps. 10
Waarom toch komt gij voor mijn aangezicht 16
Wanneer de Heer het huis niet bouwt Ps. 127
’t Was nacht in Betlehems dreven 135
Wat de toekomst brengen moge 471
Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch? Ps. 2
Wat God doet, dat is welgedaan 472
Wat mijn God wil, geschiede altijd 473
Wat ons bond, God, is verbroken 345
Wat zijn de goede vruchten 207
Wat zou ik zonder U geweest zijn 258
Weer is het als ten dage 43
Wees blij te allen tijde 76
Wees eerlijk, doe de mensen recht 2
Wees gegroet, o eersteling der dagen 184
Wees mij genadig God, wees mij nabij Ps. 56
Wees mij genadig, Heer, wees mij nabij Ps. 57
Wees mij genadig, toon uw goedheid, Heer Ps. 51a
Wees niet jaloers op hen die onrecht plegen Ps. 37
Wees niet jaloers op wie met God niet leven Ps. 37a
Wees oprecht in heel uw leven 408
Wees stil en kom wat dichterbij 136
Wees stil voor het aangezicht van God 288
Weet je wat de Heer nu van ons verwacht? 591
Welzalig de man, die niet wandelt 8
Welzalig hij wiens zonde is vergeven Ps. 32
Welzalig wie de rechte wegen gaan Ps. 119
Welzalig zullen wezen wie in Gods wegen gaan Ps. 128
Wie de Heiland liefheeft 271
Wie heeft wat ons verkondigd werd geloofd 28
Wie in de schaduw Gods mag wonen 10
Wie is als God, de hoogste Heer? 474
Wie is een God, aan U gelijk 475
Wie is waard de rol te nemen? 91
Wie maar de goede God laat zorgen 515
Wie mat de wateren in zijn holle hand 24
Wie op de Here God vertrouwen Ps. 125
Wie zal voor God verschijnen? 82
Wie zich hovaardig heffen 87
Wie zijn het die daar komen 93
Wij bidden om uw zegen, Heer 346
Wij bidden, trouwe Vader, geef 415
Wij bidden voor de overheid 246
Wij danken U, voor uw verzoenend lijden 162
Wij gaan met haast naar Betlehem 137
Wij gaan vertrouwend aan uw hand 272
Wij hoorden, Heer, met eigen oren Ps. 44
Wij hoorden, Heer, met eigen oren Ps. 44a
Wij knielen voor uw zetel neer 77
Wij komen bij het water saam 317
Wij leven van de wind 208
Wij loven U, o God, belijden U als Heer 476
Wij mogen tot Gods woning gaan 83
Wij roepen Koning Christus aan 79
Wij staan ten laatsten kamp gereed 247
Wij trekken in een lange stoet 138
Wij wachten op U, Zoon van God 225
Wij willen deze dag U wijden 289
Wij willen God de ere geven 62
Wij willen God, uw naam belijden 322
Wij willen U als Hoofd en Heer 323
Wij zingen, Vader, U ter eer 75
Wil, o God, mijn smeking horen Ps. 61
Wil ons door Woord en Geest regeren 413
Wil onze dank aanvaarden 349
’k Wil U, o God, mijn dank betalen 525
Wondere vrijspraak 372
Woord, voor ons geschreven 290
Word krachtig in de Heer 74
Wordt een mens tot God bekeerd 398
Zalig de mens, die denkt aan armen Ps. 41a
Zalig, die in Christus sterven 516
Zalig, zalig zijn de doden 96
Zeg eens herder, waar kom jij vandaan 577
Zegen ons, Algoede 477
Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren Ps. 103
Zeg, machtigen der wereld Ps. 58a
Zelfkennis 367
Zie de zon 617
Zie je daar die mensen lopen 534
Zie je die kapotte muur? 542
Zie naar omhoog, zie op naar boven 498
Zie ons, trouwe God en Vader, 291
Zie onze kinderen tot U gaan 318
Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen Ps. 133
Zij hebben immer van mijn jeugd af aan Ps. 129
Zijn Gods wegen donker, duister 226
Zing een nieuw lied voor God de Here Ps. 96
Zing een nieuw lied voor God de Here Ps. 98
Zing, gij afgelegen landen 248
Zing luid een lied dat al uw vreugd 26
Zing mee van Jezus, onze Heer 590
Zing nu de Heer, stem allen in 478
Zing volop Gods lof 479
Zing voor de Heer een nieuw gezang 480
Zing vrolijk, loof de naam des Heren Ps. 33
Zing welgemoed, mijn volk 29
Zoals ik ben, kom ik nabij 338
Zoals ik leef – van liefde niet vervuld 368
Zoals klei in de hand van de pottenbakker 618
Zoek eerst het koninkrijk van God 249
Zo heeft de Here tot mijn Heer gesproken Ps. 110
Zolang wij ademhalen 292
’s Zondags gaan we naar de kerk 595
Zo sprak de Heer der legerscharen 33
Zoon van David, om de slagen 163
Zou ik niet van harte zingen 481
Zozeer had God de wereld lief 164