Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Gezangboek der Evangelisch-Lutherse Kerk

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Gezangboek der Evangelisch-Lutherse Kerk
Uitgever J. Brandt & Zn
Jaar 1955

Het Gezangboek der Evangelisch-Lutherse kerk is uitgegeven in 1955 en bevat 296 liederen.

1rightarrow blue.svgZie voor de inhoudsopgave van de bundel de pagina Gezangboek der Evangelisch-Lutherse Kerk/Inhoud.

Uitgever

J. Brandt & Zn (Proost & Brandt NV) Amsterdam.

Voorwoord

In het leven der Kerk heeft het lied een wezenlijke functie. Een levende Kerk is een zingende Kerk. Het spreekt echter vanzelf, dat een gezangboek telkens herziening behoeft, want iedere tijd stelt zijn eigen eisen. Uit het historisch overzicht, dat de liturgische commissie geeft, blijkt hoe de wenselijkheid en de noodzakelijkheid van een nieuw gezangboek ontstond en op welke wijze men daaraan trachtte tegemoet te komen.

Het verheugt de Synodale Commissie, dat alle arbeid ten slotte tot resultaat had, dat dit nieuwe gezangboek door de Synode aan de Kerk kan worden aangeboden. Wij zien nu de mogelijkheid geopend, dat de periode, waarin een verscheidenheid van gezangboeken in de eredienst onzer gemeenten gebruikt werd, wordt afgesloten.

Immers, wij mogen ook het tot stand komen van ons nieuwe gezangboek zien als een gevolg van de theologische bezinning in onze Kerk gedurende de laatste tien jaren, zoals deze o.a. uitdrukking gevonden heeft in de nieuwe Kerkorde. Dit wettigt het vertrouwen, dat het nieuwe gezangboek door de gehele Kerk aanvaard zal worden, zodat ook daarin haar eenheid openbaar wordt.

Onze Kerk is grote dank verschuldigd aan de liturgische commissie, die in jarenlange arbeid een boek trachtte samen te stellen, dat voldoet aan de eisen van onze tijd. In het bijzonder zij hier de naam genoemd van Prof. Dr. Pieter Boendermaker, die zich grote moeite getroost heeft voor het vertalen en bewerken van vele liederen. Onze dank gaat ook hier uit naar alle personen en instanties, die toestemming gaven liederen in ons boek op te nemen.

In de Synode van 1953 kon het ontwerp aan de Kerk worden aangeboden. De Synode besloot de verdere afwerking over te laten aan de Synodale Commissie in samenwerking met de liturgische commissie. Dit overleg heeft ertoe geleid, dat, uit traditionele overwegingen, een rubriek 'Toegevoegde liederen' is opgenomen. De liturgische commissie geeft in een slotwoord zelf rekenschap van de door haar gevolgde methode en principes.

Wij willen niet nalaten onze erkentelijkheid uit te spreken jegens die Amerikaanse Lutherse Kerken, die door middel van de Lutherse Wereld-Federatie ons in staat gesteld hebben de uitgave van ons gezangboek te financieren. In een van de oudste kerkliederen zingt de christelijke gemeente: "Geef, dat eeuw in eeuw uit ons lied U loven mag". Moge ons nieuwe gezangboek ertoe medewerken dat Gods lof in onze tijd gezongen wordt.

Amsterdam, September 1955

Namens de Synode der Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden, J.P. van Heest (predikant) C. Pel (secretaris).