Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Ik geloof in God de Vader, die, almachtig, wijs en goed

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Weerklank 302 (b)
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Ik geloof in God de Vader, die, almachtig, wijs en goed
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode vroeg 19 e eeuw
Tekst
Dichter Jan Scharp
Vertaler A. Schroten (b)
Henk van 't Veld (b)
Metrisch 8-7-8-7-8-7-8-7
Muziek
Componist John Zundel (b)
Melodie O gesegnetes Regieren (a)
Beecher (b)
Herkomst 1688/Hernhut ca. 1740 (a)
Solmisatie 1-2-3-5-4-3-2-2
Gebruik
Liturgie Credo
Liedbundels
Weerklank 302 (b)
Hervormde Bundel 1938 208 (a)
Liederen voor de Gemeentezang 389
Liedbundel met Bijbellezingen 481 (a)
Geestelijke Liederenschat 1935 233

Ik geloof in God de Vader, die, almachtig, wijs en goed is een gezongen geloofsbelijdenis. De tekst is geschreven door Jan Scharp (1756-1828) op een Hernhutterse melodie, en vormde zo gezang 52 in de Evangelische Gezangen van 1806.
Ten behoeve van Weerklank hebben A. Schroten en Henk van 't Veld een hertaling geschreven. Die wordt gezongen op de melodie van John Zundel, getiteld 'Beecher', maar in het Nederlands taalgebied vooral bekend geworden van het lied Wat de toekomst brengen moge (melodie).

Tekst

Ontstaan

Inhoud

Tekst Evangelische Gezangen 1806 (52):

1 Ik geloof in God den Vader,
Die, almagtig, wijs en goed,
Aard en hemel heeft geschapen,
Nog bestuurt en blijven doet;
Door Hem leef, beweeg m’, en ben ik,
Hij beschikt en stuurt mijn lot,
Dat blijf ik Hem toevertrouwen
Als mijn’ Vader en mijn’ God.

2 Ik geloof in Jezus Christus,
D’ eengeboren’ Zoon van God,
Door wien alles is geworden,
’t Woord bij God, en zelf ook God;
’k Eer dien Zoon, gelijk den Vader,
’k Buig mij dankbaar voor Hem neêr,
Die mij vrijkocht en verloste,
Hem erken ik voor mijn’ Heer.

3 Van den Heilgen Geest ontvangen,
En geboren uit een maagd,
Is Hij vleesch voor ons geworden,
Hij zoo diep voor ons verlaagd:
Ja, Gods Zoon werd onze broeder,
Zoo bemint Hij Englen niet;
Englen zijn wel hooger wezens,
Maar Gods Zoon hun broeder niet.

4 Jezus, onze Zaligmaker,
Leed vervolging, smaad en hoon;
God verzoende zich de wereld
Door den kruisdood van zijn’ Zoon;
Onder Pontius Pilatus
Heeft Hij onze schuld betaald,
Is gestorven, is begraven,
Is ter helle neêrgedaald.

5 Hij verrees ten derden dage,
Wien de dood niet houden kon,
Die, door steven en herleven,
Dood en graf en hel verwon:
Zoo bleek Hij Gods Zoon te wezen,
Zoo is Hem ons heil betrouwd,
Hem, wiens sterven ons verzoende,
Hem, wiens leven ons behoudt.

6 Hij voer op ten hoogsten hemel,
Door de heemlen doorgegaan;
Aan Gods regterhand gezeten
Nam Hij ’t roer der schepping aan:
Zoo werd Hij ten Heer ren Christus,
Door Gods Englen toegejuicht,
’t Voorwerp van der menschen hulde,
Voor wien eens ’t heelal zich buigt.

7 Eenmaal zal Hij wederkomen,
Eenmaal houdt Hij, ’s menschen Zoon,
Plegtig oordeel over allen,
Rigt Hij levenden en doön,
Elk naar ’t geen hij deed in ’t ligchaam,
Zoo beslist Hij ook mijn lot:
Maar dit troost mij, Hij, mijn Regter,
Heeft mijn schuld betaald bij God.

8 Ik geloof van ganscher harte
In den Heilgen Geest, dien Geest,
Die Gods Kerk en heilgezanten
Steeds ten Leeraar is geweest;
Die ook mij wil troosten, leiden,
En, betracht ik eenig goed,
Beide ’t willen en ’t volbrengen
Godlijk in mij werken moet.

9 Ik geloof een Kerk, die heilig,
Christlijk is, en algemeen,
In geloof, en hoop, en liefde,
En in zalig uitzigt, één:
Ook der heiligen gemeenschap,
Zamen één van zin en hart,
Deelend’ in elkanders vreugde,
Deelend’ in elkanders smart.

10 Ik geloof de schuldvergeving
Enkel om des Midlaars bloed;
In mijn eigen werk en waarde
Is geen troost voor mijn gemoed,
Alles, alles is genade:
Hoe strafschuldig ik dan zij,
Ja, mijn Vader! ik geloove,
Al mijn schuld vergeeft Gij mij.

11 Ik geloof, dat dit mijn ligchaam,
Schoon tot stof en asch vergaan,
In den jongsten aller dagen
Weêr verheerlijkt op zal staan;
Dan onsterflijk, onverganklijk,
Kent het geen verderfenis,
Dan zal ’t schoon en heerlijk wezen,
Als mijns Heilands ligchaam is.

12 Ik geloof een eeuwig leven,
Mij door Jezus zelv’ bereid,
Ongekende hemelvreugde,
Stoorelooze zaligheid,
Leven zonder ooit te sterven,
Vreugde zonder eind of paal.
Zond’ en dood! waar is uw prikkel?
Graf! waar is uw zegepraal?

13 Eeuwig, onbegrijplijk Wezen,
Vader, Zoon en Heilge Geest!
Leer mij daaglijks meer U kennen,
U gelooven allermeest;
’t Heil van zondaars voert uw liefde
Tot den allerhoogsten top:
Amen! godlijk Evangelie!
Amen, zegt mijn ziel daarop.

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie O gesegnetes Regieren (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen bij melodie a.

Zie het artikel Zie Beecher (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen bij melodie b.

Hymnologische informatie

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje. Kerkliedwiki nodigt u uit uw kennis te delen door het artikel te verbeteren.