Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Liedboek 2013/Inhoud/Psalmen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
  • De nummers zonder toevoeging zijn de psalmen op de Geneefse melodieën, in de berijming van 1968 van de teksten.
  • Gelijke nummers met een letter als toevoeging zijn liederen gebaseerd op (een deel van) de tekst van de Bijbelse psalm met dat nummer.

Psalm 1 t/m 50

1 Gezegend hij, die in der bozen raad
1a Gelukkig is de mens
2 Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch
3 O Heer, de vijand stelt zijn overmacht in 't veld
4 Laat als ik roep mij op U hopen
4a Verhoor mij als ik roep tot U
4b Zegen ons met het licht van uw ogen
5 Laat mij, mijn Koning tot U spreken
6 Heer, toon mij uw genade
7 Here mijn God, Gij hoedt mijn leven
8 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
8a Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam
8b Zie de zon, zie de maan
8c Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam
9 Met heel mijn hart zing ik uw eer
9a Uit het diepst van mijn hart wil ik zingen
10 Hoe komt het, Heer, dat Gij zo verre zijt?
11 Ik schuil bij God. Hoe kunt gij dan nog zeggen
12 Breng redding, Heer, de vroomheid is geweken
12a Onkreukbare woorden, waar ben je
13 Hoe lang, Heer, gaat Gij mij voorbij?
13a Hoe lang vergeet U mij, o God
13b Zelf kan ik slechts op uw genade vertrouwen
13c Hoelang nog Heer, blijft U mij vergeten
14 De dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God' (Psalm 14)
15 Wie zult Gij noden in uw tent
16 Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God
16a Leer ons, O Heer, wat de weg is te leven
16b Behüte mich, Gott / Behoed mij, o God
17 Hoor, Heer, Gij God van trouw en recht
18 Ik heb U lief van ganser harte, Here
18a Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij
19 De hemel roemt de Heer
19a Het woord des Heren is volmaakt
20 Moge de Heer u antwoord geven
21 O Heer, de koning is verheugd!
22 Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij
22a God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten
23 Ik wil van God als van mijn Herder spreken
23a D'Almachtige is mijn Herder en Geleide
23b De Heer is mijn herder (ten Kate)
23c Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij
23d Was ik een schaap, was Hij mijn herder
23e De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken
23f Mijn herder, Gij alleen
23g Mijn herder is de Heer
24 De aarde en haar volheid zijn des Heren koninklijk domein
25 Heer, ik hef mijn hart en handen
25a Mijn ogen zijn gevestigd
25b Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
25c Naar U gaat mijn verlangen, Heer
25d Naar U gaat mijn verlangen, Heer
25e Naar U gaat mijn verlangen uit
26 O Heer, op wie ik pleit
27 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
27a De Heer is mijn licht / The Lord is my light
27b De Heer is mijn licht en mijn heil
28 Ik roep tot U, mijn rots, mijn Here!
29 Gij die hoog verheven zijt
30 Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd
30a Van U wil ik spreken, God (Huijbers)
30b Van U wil ik spreken, God (de Keyzer)
31 Op U vertrouw ik, Heer der Heren
31a Mijn toevlucht is de Here God
32 Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven
32a Gelukkig ben je als je schuld bekent
33 Kom nu met zang en roer de snaren
34 Ik loof de Heer altijd
35 Twist, Here, met mijn twisters
36 De zonde die de zondaars vleit
36a Bij U is de bron
37 Wees niet afgunstig op de goddeloze
38 Laat toch niet uw toorn, o Here, mij verteren
39 Ik zeide wel: Nu let ik op mijn weg
40 Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht
40a Hier ben ik, God. Uw wil te doen is mijn vreugde
41 Heil hem die de geringe helpt in nood
42 Evenals een moede hinde naar het klare water smacht
42a Zoals een hert reikhalst naar levend water
43 O God, kom mijn geding beslechten
44 Heer, wat de vaderen vertelden
45 Met luider stem breng ik de koning hulde
46 God is een toevlucht te allen tijde
47 Volken wees verheugd, jubel, toon uw vreugd
48 De Heer is groot, zijn lof weerklinkt
49 Bewoners van de wijde wereld, hoor
50 De Heer die leeft, de God der goden spreekt

Psalm 51 t/m 100

51 Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht
51a God, herschep mijn hart
51b Create in me a clean heart
52 Waarom toch het kwaad zo te prijzen
53 De dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God' (Psalm 53)
54 O God, verlos mij door uw naam!
55 God, laat mij smekend tot U treden
56 Wees mij genadig, Heer, want een geweld
57 Wees mij genadig, Heer, wees mij nabij
57a De merel fluit als morgenopening
58 Gij hoge raad, bijeengekomen
59 Kom, Heer, mij uit de hand bevrijden
60 O God, die ons verstoten had
61 O Here, verhoor mijn smeken. Haast bezweken
62 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
62a Bij God alleen verstilt mijn ziel
62b Mon âme se repose
62c Stel je vertrouwen op God alleen
63 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat
63a O God, u bent mijn God
63b God, mijn God, naar U blijf ik zoeken
64 Behoed mij, Heer, hoor naar mijn klagen!
65 De stilte zingt U toe, o Here
66 Breek, aarde, uit in jubelzangen
66a Jubilate Deo
67 God zij ons gunstig en genadig
67a Heel de aarde jubelt en juicht
67b God, wees ons genadig, zegen ons
68 God richt zich op, de vijand vlucht
69 Red mij, o God, het water stijgt en stijgt
70 Haast U om mij te redden, God!
71 Heer, laat mij schuilen in uw hoede
72 Geef, Heer, de koning uwe rechten
72a Voor kleine mensen is Hij bereikbaar
73 Ja, God is goed voor Israël
74 Waarom, o God, verstoot Gij voor altoos
75 U alleen, U loven wij, U loven wij, onze Heer
76 God wordt geëerd in Israël
77 Roepend om gehoor te vinden
78 Mijn volk, ik ga geheimen openleggen
78a Luister, volk van God
79 O God, nu zijn de heidenen gekomen
80 O God van Jozef, leid ons verder
80a God van de heerscharen, richt ons weer op
81 Jubel God ter eer, Hij is onze sterkte!
82 God staat in 't midden van de goden
83 Zwijg niet, o God, verhef uw woord
84 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer
84a Wat hou ik van uw huis
84b Gelukkig wie wonen in uw huis (Oelbrandt)
85 Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer
85a Nu mag uw land onder uw glimlach liggen
85b Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen
86 Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden
87 Op Sions berg sticht God zijn heilige stede
87a En dansend zingen zij
88 Heer, die mijn heil, mijn helper zijt
88a Nu lig ik wakker in de nacht
89 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
89a Wat de Heer genadig verleende
90 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
90a O God, die droeg ons voorgeslacht
91 Heil hem wien God een plaats bereidt
91a Wie in de schaduw Gods mag wonen
91b Wie woont onder de hoede van de allerhoogste God
91c Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen
92 Waarlijk, dit is rechtvaardig
92a Wat zo geweldig is
92b Rechtvaardigen groeien als palmen (Oelbrandt)
93 De Heer is Koning, Hij regeert altijd
93a Koning is onze God
94 Verschijn in lichtglans, God der wrake!
95 Steekt nu voor God de loftrompet
95a Venite, exultemus Domino
96 Zing voor de Heer op nieuwe wijze
96a Zing een nieuw lied, alle landen
96b Zing voor de Eeuwige, zing een nieuw lied
97 Groot Koning is de Heer
98 Zing een nieuw lied voor God de Here
98a Zing een nieuw lied voor God de Here (Grünke)
98b Alles op aarde zing Gods eer
98c Bergen kunnen het
98d Alle einden der aarde aanschouwen
98e De Heer deed nieuwe wonderen voor ons
98f Blaas de trompetten, juich voor uw koning
99 God is Koning
100 Juich Gode toe, bazuin en zing
100a Juich voor de Heer, aarde alom
100b Juich voor de Eeuwige, aarde alom

Psalm 101 t/m 150

101 Ik wil, Heer, in mijn lied de zegeningen
102 Heer, hoor mijn gebed, laat blijken
103 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren
103a Loof nu, mijn ziel, de Here
103b Loof nu, mijn ziel, de Here (canon)
103c Loof de Koning, heel mijn wezen
103d Barmhartige Heer, genadige God
103e Bless the Lord, my soul
104 Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht
104a Zend Ge uw ademtocht, uw werken ontstaan
105 Loof God de Heer, en laat ons blijde
106 Loof nu de Heer, want Hij is goed
107 Gods goedheid houdt ons staande
108 Mijn hart is, Heer, in U gerust
109 God die ik loof te allen tijde
110 De Here God heeft tot mijn heer gesproken
111 Van ganser harte loof ik Hem in 't midden van Jeruzalem
112 God zij geloofd en hoog geprezen
113 Prijs, halleluja, prijs den Heer
113a Van de opgang der zon tot haar dalen
113b De naam des Heren zij geprezen
114 Toen Israël uit Egypteland ging
114a Het volk dat uit Egypte trok
115 Niet ons, o Heer, niet ons zij eer gewijd
116 God heb ik lief, want die getrouwe Heer
117 Loof, alle volken, loof de Heer
117a Gij volken loof uw God en Heer
117b Halleluja. Volkeren, loof de Heer
117c Alle volken, huldig de Heer
117d Laudate omnes gentes
118 Laat ieder 's Heren goedheid prijzen
118a Mijn God zijt Gij, U wil ik danken
119 Welzalig wie de rechte wegen gaan
119a Uw woord omvat mijn leven
119b Een lamp voor mijn voet is uw woord
120 Ik hief mijn stem in vrees en beven
121 Ik sla mijn ogen op en zie
121a Mijn hulp komt van God
121b Onze hulp komt van de Levende
122 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij
122a Laten wij gaan naar het huis van de Heer
123 Tot U, die zetelt in de hemel hoog
124 Laat Israël nu zeggen blij van geest
124a Was Hij, de Heer, niet voor ons geweest
125 Wie op de Here God vertrouwen
126 Toen God de Heer uit 's vijands macht
126a Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap
126b Bracht niet de Heer Sion terecht
127 Wanneer de Heer het huis niet bouwt
128 Welzalig is een ieder die God van harte vreest
129 Zij hebben immer van mijn jeugd af aan
130 Uit diepten van ellende roep ik tot U, o Heer
130a Uit angst en nood stijgt mijn gebed
130b De Heer is steeds barmhartig
130c Uit de diepten roep ik U
130d Uit de diepten roep ik U (reciteerpsalm)
131 O Heer, er is geen trots in mij
131a U helpt mij, Heer, mijn trots te vergeten
132 Heer, denk aan David en zijn eed
133 Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen
134 Gij dienaars aan de Heer gewijd
134a Zegen de Levende nacht aan nacht
135 Halleluja! loof de Heer
136 Loof de Heer, want Hij is goed
137 Aan Babels stromen zaten wij gevangen
137a Toen wij zaten langs het water
137b By the waters of Babylon
138 U loof ik, Heer, met hart en ziel
139 Heer, die mij ziet zoals ik ben
139a Gij kent mij, Heer, leer mij U kennen
139b Heer, U doorgrondt en kent mij
139c Ontwaak ik, nog ben ik bij U
139d La ténèbre n'est point ténèbre / Heel het duister is vol van luister
140 Bescherm mij, Heer, behoed mijn leven
141 U, Heer, roep ik, U geldt mijn smeken
142 Tot God de Heer hief ik mijn stem
143 O Here, hoor naar mijn gebeden
144 Gezegend zij de Heer, die te allen tijde
145 O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal
145a Aller Augen warten auf dich, Herre
145b Dichtbij is God voor wie Hem roepen
146 Zing, mijn ziel, voor God uw Here
146a Laat ons nu vrolijk zingen
146b Laat ons nu vrolijk zingen (canon)
146c Alles wat adem heeft love de Here
147 Lof zij den Heer, goed is het leven
148 Halleluja! Prijs God en zing
149 Halleluja! laat opgetogen
150 Loof God, loof Hem overal
150a Geprezen zij God
150b Alles wat adem heeft, love de Heer